ΓΕΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 25/05/2018

Η εταιρεία GREKOS CONSULTING έχοντας ως απώτερο σκοπό την τήρηση της νομοθεσίας νομοθεσία για τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα 2016/679. Για αυτό όλα τα δεδομένα που συλλέγει και επεξεργάζεται η εταιρεία για λογαριασμό πελατών της:

  • υποβάλλονται σε σύννομη και θεμιτή επεξεργασία με διαφανή τρόπο («νομιμότητα, αντικειμενικότητα και διαφάνεια»),
  • συλλέγονται για καθορισμένους, ρητούς και νόμιμους σκοπούς και δεν υποβάλλονται σε περαιτέρω επεξεργασία κατά τρόπο ασύμβατο προς τους σκοπούς αυτούς,
  • είναι κατάλληλα, συναφή και περιορίζονται στο αναγκαίο για τους σκοπούς για τους οποίους υποβάλλονται σε επεξεργασία («ελαχιστοποίηση των δεδομένων»),
  • είναι ακριβή και, όταν είναι αναγκαίο, επικαιροποιούνται από την ίδια την εταιρεία,
  • λαμβάνονται όλα τα εύλογα μέτρα για την άμεση διαγραφή ή διόρθωση δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα τα οποία είναι ανακριβή, σε σχέση με τους σκοπούς της επεξεργασίας («ακρίβεια»),
  • διατηρούνται υπό μορφή που επιτρέπει την ταυτοποίηση της πληροφορίας,  μόνο για το διάστημα που απαιτείται για τους σκοπούς της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα,
  • υποβάλλονται σε επεξεργασία κατά τρόπο που εγγυάται την ενδεδειγμένη ασφάλεια των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, μεταξύ άλλων την προστασία τους από μη εξουσιοδοτημένη ή παράνομη επεξεργασία και τυχαία απώλεια, καταστροφή ή φθορά, με τη χρησιμοποίηση κατάλληλων τεχνικών ή οργανωτικών μέτρων («ακεραιότητα και εμπιστευτικότητα»).

Ο Γενικός Διευθυντής