Σύμφωνα με το άρθρο 50 ΚΦΔ, τα πρόσωπα που διοικούν ένα νομικό πρόσωπο ευθύνονται προσωπικά και αλληλέγγυα, δηλαδή παράλληλα με το νομικό πρόσωπο, με την προσωπική τους περιουσία, για τις φορολογικές οφειλές του νομικού προσώπου σε συγκεκριμένες περιπτώσεις. Αναλυτικότερα, τα πρόσωπα που είναι πρόεδροι, διευθυντές, διαχειριστές, διευθύνοντες σύμβουλοι, εντεταλμένοι στη διοίκηση και εκκαθαριστές των νομικών προσώπων, κατά τον χρόνο της διάλυσης ή συγχώνευσής τους, ευθύνονται προσωπικά και αλληλέγγυα για την πληρωμή των φόρων, τόκων και προστίμων που οφείλονται από αυτά τα νομικά πρόσωπα, καθώς και του φόρου που παρακρατείται, ανεξάρτητα από τον χρόνο βεβαίωσης των ποσών αυτών.

Παρακρατούμενοι φόροι και ΦΠΑ

Σχετικά με τους παρακρατούμενους φόρους (π.χ. φόρος μισθωτών υπηρεσιών, μερισμάτων κ.λπ.), τον ΦΠΑ και τους επιρριπτόμενους φόρους, τα ανωτέρω πρόσωπα ευθύνονται και κατά τη διάρκεια λειτουργίας του νομικού προσώπου που εκπροσωπούν με την εξής διάκριση: α) Αν έχει γίνει η παρακράτηση φόρου, όλα τα πρόσωπα που είχαν μία από τις ως άνω ιδιότητες από τη λήξη της προθεσμίας απόδοσης του φόρου και μετά (δεδομένου ότι στην περίπτωση αυτή το νομικό πρόσωπο έχει διακρατήσει παρανόμως τα ποσά που παρακρατήθηκαν). β) Αν δεν έχει γίνει η παρακράτηση φόρου, όλα τα πρόσωπα, που είχαν μία από τις πιο πάνω ιδιότητες κατά τον χρόνο που υπήρχε η υποχρέωση παρακράτησης του φόρου.

ΕΝΦΙΑ

Για τον ΕΝΦΙΑ ευθύνονται εις ολόκληρο και οι νόμιμοι εκπρόσωποι, ο εκκαθαριστής ή προσωρινός διαχειριστής κ.λπ. των νομικών προσώπων για την πληρωμή των τόκων και προστίμων, που οφείλονται σε δικές τους πράξεις ή παραλείψεις.

Τα πρόσωπα που ευθύνονται για την καταβολή των προαναφερόμενων φόρων εκ μέρους του νομικού προσώπου δύνανται να ασκήσουν έναντι της φορολογικής διοίκησης, παράλληλα με το νομικό πρόσωπο, οποιοδήποτε δικαίωμα θα είχε στη διάθεσή του το νομικό πρόσωπο.

Εγκλήματα φοροδιαφυγής

Πέραν ωστόσο της προσωπικής ευθύνης για την καταβολή φόρων, οι διοικούντες νομικά πρόσωπα ευθύνονται ποινικά και για τυχόν εγκλήματα φοροδιαφυγής του νομικού προσώπου.

Συγκεκριμένα, στην περίπτωση που ένα νομικό πρόσωπο διαπράττει έγκλημα φοροδιαφυγής ή εκδίδει πλαστά ή εικονικά φορολογικά στοιχεία ή αποδέχεται εικονικά φορολογικά στοιχεία ή νοθεύει τέτοια στοιχεία, ως αυτουργός των εγκλημάτων αυτών θεωρείται γενικά κάθε πρόσωπο εντεταλμένο στη διοίκηση ή διαχείριση ή εκπροσώπηση του νομικού προσώπου, εφόσον με οποιαδήποτε πράξη ή παράλειψή του συντέλεσε στην τέλεσή τους. Η τέλεση των εγκλημάτων αυτών συνεπάγεται τις ποινικές κυρώσεις (φυλάκιση ή κάθειρξη) που προβλέπονται στις ως άνω διατάξεις (άρθρα 66 & 67 του ΚΦΔ), με δυνατότητα μετατροπής και αναστολής της ποινής σύμφωνα με τις διατάξεις του ποινικού κώδικα.

Ευθύνη μετόχων

Ευθύνη για φορολογικές οφειλές υπέχουν και οι μέτοχοι στην περίπτωση που κατά τον χρόνο διάλυσης ενός νομικού προσώπου (μη εισηγμένου σε χρηματιστήριο) δεν έχουν εξοφληθεί όλες οι φορολογικές υποχρεώσεις του.

Η αλληλέγγυα ευθύνη βαρύνει μόνο τους μετόχους ή εταίρους κεφαλαιουχικών εταιρειών (Α.Ε., ΕΠΕ, ΙΚΕ) που κατά τον χρόνο διάλυσης του νομικού προσώπου έχουν ποσοστό συμμετοχής τουλάχιστον 10% και μέχρι του ποσού των κερδών που έλαβαν λόγω της ιδιότητάς τους κατά τα τρία τελευταία έτη προ της λύσης. Παρόμοια, ευθύνονται και οι μέτοχοι ή εταίροι, με ποσοστό συμμετοχής τουλάχιστον 10% κατά τα τρία τελευταία έτη πριν από τη διάλυση του νομικού προσώπου, εφόσον η οφειλή αφορά την περίοδο στην οποία τα εν λόγω πρόσωπα ήταν μέτοχοι ή εταίροι.