ΟΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΜΑΣ

Συμβουλευτικές Υπηρεσίες

ΟΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΜΑΣ

//Συμβουλευτικές Υπηρεσίες

Οι συμβουλευτικές υπηρεσίες που παρέχουμε προσαρμόζονται ακριβώς στις ιδιαίτερες ανάγκες σας. Συνυπολογίζοντας τα χαρακτηριστικά της επιχείρησής σας, προσφέρουμε εξατομικευμένη καθοδήγηση σε κάθε βήμα της.

Το γραφείο μας, με υπευθυνότητα και συνέπεια, παρέχει ολοκληρωμένες συμβουλευτικές λύσεις, προσαρμοσμένες στο προφίλ και τις ανάγκες της επιχείρησής σας. Στόχος μας είναι να σας κατευθύνουμε, ώστε να αντιμετωπίσετε αποτελεσματικά όλες τις οικονομικές προκλήσεις που θα συναντήσετε και να μεγιστοποιήσετε την αξία σας.

Χρηματοοικονομική Διοίκηση και Διοικητική Πληροφόρηση

Μελετούμε με ακρίβεια και αναλύουμε τα οικονομικά δεδομένα της επιχείρησής σας, αποκαλύπτοντας τόσο τα αδύναμα στοιχεία της όσο και αυτά στα οποία έχει στρατηγικό πλεονέκτημα. Συγκεκριμένα, οι υπηρεσίες που μπορούμε να παρέχουμε είναι οι εξής:


ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

// Οργάνωση και σύνταξη προϋπολογισμών (Budgeting)

// Μηνιαία παρακολούθηση αποκλίσεων των οικονομικών αποτελεσμάτων από τα προϋπολογισμένα μεγέθη

// Σύνταξη σχεδίων αναδιάρθρωσης επιχειρήσεων

// Κατάρτιση ταμειακού προγραμματισμού (Cash Flow)

// Μελέτες σκοπιμότητας και βιωσιμότητας (προ-αξιολόγηση επενδύσεων)

// Ανάλυση οικονομικών καταστάσεων και σύνταξη αναφορών επ’ αυτών με ανάλυση χρηματοοικονομικών δεικτών

// Ανάπτυξη και εφαρμογή κοστολογικών συστημάτων

// Ανάπτυξη διαδικασιών οργάνωσης και λειτουργίας της επιχείρησης


ΣΕ ΤΙ ΔΙΑΦΕΡΟΥΜΕ

Οι συμβουλευτικές υπηρεσίες χρηματοοικονομικής διοίκησης και διοικητικής πληροφόρησης έχουν ως τελικό στόχο την ορθή αξιοποίηση των υφιστάμενων πόρων της επιχείρησης και την παροχή υποστήριξης για τη λήψη αποφάσεων.

Χρηματοδότηση

Αναμφίβολα, ο παράγοντας της χρηματοδότησης είναι καθοριστικός για τις προοπτικές ανάπτυξης μιας επιχείρησης. Οι σύμβουλοι επιχειρήσεων του γραφείου μας διαθέτουν την απαιτούμενη εμπειρία και τις κατάλληλες γνώσεις, ώστε να σας προτείνουν συμβουλευτικές υπηρεσίες, προσαρμοσμένες ακριβώς στα δικά σας μοναδικά χαρακτηριστικά. Συγκεκριμένα, οι συμβουλευτικές υπηρεσίες χρηματοδότησης του γραφείου μας αφορούν:


ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

// Συμβουλευτική για άντληση κεφαλαίων χρηματοδότησης (Corporate Finance Advisory) από:

Εγχώριο Τραπεζικό Σύστημα

Διεθνές Τραπεζικό Σύστημα

Διεθνείς Αγορές

Εγχώρια Αγορά Κεφαλαίων

// Συμβουλευτική για την αναδιάρθρωση υφιστάμενου δανεισμού και αναδιαπραγμάτευση όρων χρηματοδότησης (Corporate Finance Restructuring Advisory)

// Υπηρεσίες για την οργάνωση, τη δημιουργία και τη λειτουργική υποστήριξη Διεθνών Επιχειρηματικών Σχημάτων – Δομών για την προαγωγή του σκοπού της επιχείρησης (International Business Structuring Advisory)

// Μελέτες υπαγωγής σε αναπτυξιακά ή / και ευρωπαϊκά προγράμματα


ΣΕ ΤΙ ΔΙΑΦΕΡΟΥΜΕ

Πιστεύουμε ότι η εύρεση και η άντληση κεφαλαίων χρηματοδότησης αποτελεί ένα κομβικό επιχειρηματικό βήμα. Για αυτόν τον λόγο, παρέχουμε συμβουλευτική υποστήριξη και δημιουργούμε λύσεις στον πελάτη με βάση το προφίλ και τις ανάγκες του. Παράλληλα, επεκτείνουμε το δίκτυο συνεργατών μας και στο εξωτερικό για την καλύτερη και χωρίς χωρικά εμπόδια εξυπηρέτησή σας.

Ειδικές συμβουλευτικές υπηρεσίες

Παράλληλα, παρέχονται ειδικές συμβουλευτικές υπηρεσίες που αφορούν σε:


ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

// Αποτιμήσεις επιχειρήσεων για εξαγορά – πώληση

// Συγχωνεύσεις & Διασπάσεις Εταιρειών

// Διαδικασίες διαπραγμάτευσης

// Έργα δέουσας επιμέλειας (due diligence)


ΣΕ ΤΙ ΔΙΑΦΕΡΟΥΜΕ

Προστασία και ορθή καθοδήγηση σε κάθε σας βήμα

Ιδρύσεις και μεταβολές Εταιρειών

Η δημιουργία μιας νέας εταιρείας θεωρείται μία από τις πιο σημαντικές επιχειρηματικές κινήσεις. Το ίδιο ισχύει και για τη μεταβολή της νομικής της μορφής. Οι υπηρεσίες μας σχετικά με την ίδρυση ή τη μεταβολή εταιρείας είναι οι ακόλουθες:


ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

// Συμβουλές σχετικά με την επιλογή της καταλληλότερης νομικής μορφής

// Σύσταση εταιρείας

// Μεταβολές της νομικής μορφής της εταιρείας


ΣΕ ΤΙ ΔΙΑΦΕΡΟΥΜΕ

Οι εξειδικευμένοι σύμβουλοί μας έχοντας άριστη γνώση της νομοθεσίας προτείνουν λύσεις με γνώμονα το συμφέρον και τις πραγματικές ανάγκες του πελάτη και όχι με βάση το στενό οικονομικό συμφέρον του γραφείου. Η εντιμότητα και το επαγγελματικό ήθος αποτελούν αναγνωριστικά στοιχεία όλων των συνεργατών μας.