ΟΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΜΑΣ

Λογιστικές και φορολογικές υπηρεσίες

ΟΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΜΑΣ

//Λογιστικές και Φορολογικές Υπηρεσίες

Καθώς οι αλλαγές στη φορολογική νομοθεσία, αλλά και στο λογιστικό πλαίσιο είναι συνεχείς, καθίσταται ως επιτακτική ανάγκη η διαρκής υποστήριξη της επιχείρησής σας από ένα έμπειρο γραφείο σε επίπεδο πληροφόρησης και επιβολής κατευθυντήριων γραμμών. Βασική μας αρχή είναι ότι ο επιχειρηματίας δεν είναι λογιστής και ο λογιστής δεν είναι επιχειρηματίας.

Φορολογικές Υπηρεσίες

Σκοπός των φορολογικών υπηρεσιών είναι ο προσεκτικός έλεγχος και η καθοδήγηση της επιχείρησής σας, ώστε να ελαχιστοποιηθούν οι κίνδυνοι στους οποίους μπορεί να εκτεθεί. Οι φορολογικές υπηρεσίες που παρέχουμε είναι οι ακόλουθες:


ΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

// Φορολογικός σχεδιασμός (Tax Planning)

// Ειδικές φορολογικές συμβουλές και γνωμοδοτήσεις

// Εταιρική φορολογία

// Ζητήματα ακίνητης περιουσίας

// Παρακολούθηση ενδοομιλικών συναλλαγών και κατάρτιση φακέλου τεκμηρίωσης ενδοομιλικών συναλλαγών (Transfer Pricing)


ΣΕ ΤΙ ΔΙΑΦΕΡΟΥΜΕ

Οι άρτια καταρτισμένοι συνεργάτες του γραφείου μας γνωρίζουν λεπτομερώς τη φορολογική νομοθεσία και παρακολουθούν με αδιάλειπτη προσοχή όλες τις σχετικές εξελίξεις και αλλαγές.

Φορολογικές και Λογιστικές Υπηρεσίες εκτός Ελλάδος

Οι εξειδικευμένες φορολογικές και λογιστικές υπηρεσίες που παρέχουμε αφορούν τόσο τις επιχειρήσεις στην Ελλάδα όσο και αυτές που αναπτύσσουν δράση στο εξωτερικό. Το εκτεταμένο δίκτυο συνεργατών μας δύναται να κατευθύνει την επιχείρησή σας για κάθε δραστηριότητα που αναπτύσσει εκτός Ελλάδος. Οι φορολογικές και λογιστικές υπηρεσίες που παρέχουμε είναι οι ακόλουθες:


ΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

// Φορολογικές συμβουλές για χώρες εκτός Ελλάδος με παράλληλη διαχείριση των διμερών συμβάσεων αποφυγής διπλής φορολογίας, όπου υπάρχουν

// ‘Ιδρυση και διαχείριση εταιρειών εκτός Ελλάδος

// Χρηματοοικονομικές και επενδυτικές συμβουλές για εκτός Ελλάδος δραστηριότητες


ΣΕ ΤΙ ΔΙΑΦΕΡΟΥΜΕ

Η ανάπτυξη της συγκεκριμένης δράσης γίνεται με γνώμονα όχι τόσο το στενό φορολογικό πλαίσιο, αλλά με βάση την επιχειρηματική ανάπτυξη σε νέες αγορές. Στόχος μας είναι μέσα από τις κατάλληλες κατευθύνσεις να πετύχετε την ευνοϊκότερη φορολογία που ισχύει σε κάποιες χώρες, χωρίς αυτό να σημαίνει απόκλιση από το πλαίσιο της ισχύουσας νομοθεσίας.

Λογιστικές Υπηρεσίες

Οι άρτια καταρτισμένοι συνεργάτες μας μπορούν να σας προσφέρουν λογιστικές υπηρεσίες, σύμφωνα με τους ισχύοντες λογιστικούς κανόνες, άμεσα προσαρμοσμένες σε κάθε μεταβολή. Οι λογιστικές υπηρεσίες που παρέχουμε είναι οι εξής:


ΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

// Δημιουργία και οργάνωση λογιστηρίων

// Αναδιοργάνωση υφιστάμενων λογιστηρίων

// Επίβλεψη Λογιστηρίου

// Κατάρτιση Οικονομικών Καταστάσεων σύμφωνα με τα ΕΛΠ (μικρών, μεσαίων και μεγάλων επιχειρήσεων)

// Κατάρτιση Ενοποιημένων Οικονομικών Καταστάσεων σύμφωνα με τα ΕΛΠ Ομίλου Εταιρειών

// Μετατροπή Οικονομικών Καταστάσεων από τα Ελληνικά Λογιστική Πρότυπα στα ΔΠΧΠ (Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Παρουσίασης) και US GAAP

// Υποστήριξη και σύνταξη Οικονομικών Καταστάσεων σύμφωνα με ΔΠΧΠ και US GAAP (Εταιρικών και Ενοποιημένων)


ΣΕ ΤΙ ΔΙΑΦΕΡΟΥΜΕ

Οι λογιστικές υπηρεσίες του γραφείου μας σας δίνουν τη δυνατότητα να αναπτύξετε το λογιστικό σύστημα της επιχείρησής σας, με τη βοήθεια έγκυρης και επαρκούς ενημέρωσης και αναφορικά με όλους τους χρήστες των οικονομικών καταστάσεων. Στόχος των συγκεκριμένων υπηρεσιών είναι η ορθή εταιρική διακυβέρνηση και όχι η τυπική εκπλήρωση των φορολογικών υποχρεώσεων, όπως συνηθίζεται στην Ελλάδα.